โตโยต้าจับมือกรมการขนส่งทางบก ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการอบรม ปลอดภัยทุกการขับ ประหยัดทุกเส้นทาง ( Safe-Eco Driving )

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมด้วย นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ นายโชคชัย คุณวาสี ประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการอบรม “ ปลอดภัยทุกการขับ ประหยัดทุกเส้นทาง ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ภายใต้โครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว เพื่อเป็นการส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่คนไทย โดยจัดพิธีฯ ในวันพฤหสับดีที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ขับทดสอบรถ “ Toyota Driving Experience Park ” ถนนบางนา – ตราด กิโลเมตรที่ 3 กรุงเทพมหานคร

โครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดตั้งโครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว ขึ้นในปี พ.ศ. 2531 จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 27 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกความมีน้ำใจและวินัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ที่ได้กำหนดให้ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

โครงการอบรม “ปลอดภัยทุกการขับ ประหยัดทุกเส้นทาง”

โครงการอบรม “ปลอดภัยทุกการขับ ประหยัดทุกเส้นทาง” ( Safe-Eco Driving ) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ภายใต้โครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว ผ่านความร่วมมือระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ชมรมผู้แทนจำหน่าย และกรมการขนส่งทางบก มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับที่ไม่ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน อีกทั้งยังส่งเสริมพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ผ่านความร่วมมือของขนส่งจังหวัดและผู้แทนจำหน่าย ในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนคนไทยในระยะยาว ตลอดจนเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นและผู้นำชุมชน

หลักสูตรขั้นสูงต่อจากโครงการพัฒนาครูฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย (Safe Driving)

บริษัทฯได้พัฒนาหลักสูตร “ปลอดภัยทุกการขับ ประหยัดทุกเส้นทาง” (Safe-Eco Driving) มาจาก “ศูนย์การศึกษาความปลอดภัยโมบิลิตะ” หรือ “Mobilitas” ภายใต้การดูแลของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับหลักสูตรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและวินัยจราจร จากกรมขนส่งทางบกโดยสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นหลักสูตรขั้นสูงต่อจากโครงการพัฒนาครูฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย (Safe Driving) โดยประกอบด้วย 2 ด้านคือ

1) หลักการและเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยภายใต้ 3S (Safety, Smooth, Speedy)

2) 10 เทคนิควิธีการขับขี่อย่างประหยัดพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 

หลักเกณฑ์การอบรมจากโครงการพัฒนาครูฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย

โดยครูฝึกที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านหลักเกณฑ์การอบรมจากโครงการพัฒนาครูฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย (Safe Driving) ซึ่งจะต้องมีจำนวนชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง (หรือ 5 วัน) จึงจะสามารถเข้ารับอบรมในหลักสูตรขั้นสูงนี้ได้ โดยจะได้รับการอบรมเพิ่มเติมอีก 12 ชั่วโมง (หรือ 2 วัน) และระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558 ที่ผ่านมา มีครูฝึกที่ผ่านการอบรมขั้นสูงแล้วทั้งสิ้น 419 คน ทั้งจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าและขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ โดยครูฝึกจะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดสู่ประชาชนที่สนใจในแต่ละจังหวัด และมีเป้าหมายว่าจะมีจำนวนประชาชนที่เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 คน ภายในปี 2559 รวมทั้งคาดว่าจะช่วยลดจำนวนการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากพฤติกรรมการขับขี่อย่างประหยัดพลังงานจำนวน 3,600 ตัน/ปีอีกด้วย (อ้างอิงจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า “โครงการ “ปลอดภัยทุกการขับ ประหยัดทุกเส้นทาง” ถือเป็นการเพิ่มมิติองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของขนส่งจังหวัดและครูฝึกจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ ทั้งในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกท่านที่อยู่ ณ ที่แห่งนี้ จะได้นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในแต่ละจังหวัดต่อไป และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน”

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “โตโยต้ามุ่งมั่นที่จะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่คนไทยอย่างยั่งยืนทั้งในด้านการศึกษา พัฒนาชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรณรงค์การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ รวมถึงปลูกจิตสำนึกความมีวินัยและน้ำใจบนท้องถนน โดยกิจกรรม “ปลอดภัยทุกการขับ ประหยัดทุกเส้นทาง” นี้ ถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมการขับขี่อย่างมีวินัยและน้ำใจ รวมทั้งการประหยัดพลังงาน จากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน”

*สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเข้ารับการอบรมได้ที่

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์จากผู้แทนจำหน่ายในจังหวัดของท่าน


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |


คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ (เขียนบอกเราหน่อยนะ)