บริดจสโตนผนึกพลังจิตอาสา สานต่อโครงการ “บริดจสโตนรักษ์บ้านเกิดปี 3” พัฒนาความยั่งยืนสู่ชุมชนบ้านเกิด เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า

บริดจสโตนผนึกพลังจิตอาสา สานต่อ “โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิดปี 3”

บริดจสโตนผนึกพลังจิตอาสา สานต่อโครงการ “บริดจสโตนรักษ์บ้านเกิดปี 3”

บริดจสโตน ผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย นำโดย มร.ฮิเดยูกิ ทาเคดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด รวมพลังจิตอาสาซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือไทยบริดจสโตน เดินหน้าแบ่งปันและมอบโอกาสดีๆ ให้กับพื้นที่ที่ขาดแคลน ด้วยการกลับไปพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านเกิดให้ดีขึ้นภายใต้โครงการ “บริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด”

มร.ฮิเดยูกิ ทาเคดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กล่าวว่า โครงการ “บริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด” ได้ดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัท ภายใต้เป้าหมายด้านความยั่งยืนของเรา คือ ช่วยรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ และสืบทอดสู่รุ่นต่อไปในอนาคต ทำให้บริษัทเกิดแนวคิดว่าการสร้างความยั่งยืนนั้น ควรปลูกฝังมาจากฐานรากของแต่ละคนซึ่งเริ่มต้นจากที่บ้าน หรือถิ่นกำเนิด ดังนั้นโครงการ “บริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด” จึงเกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันสร้างประโยชน์กลับคืนสู่พื้นที่บ้านเกิดในจังหวัดของตนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“การผนึกกำลังในทุกภาคส่วนนี้เอง ทำให้เกิดความสามัคคี ปรองดองและสามารถบริหารจัดการงานที่จะมีร่วมกันในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งแล้ว ยังต่อยอดให้พนักงานบริษัทมีความจงรักภักดีเหมือนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรด้วย ซึ่งนับเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ ที่บริดจสโตนมุ่งมั่นสนับสนุนโครงการที่ดีเช่นนี้ต่อไป” มร.ฮิเดยูกิ ทาเคดะ กล่าว

บริดจสโตนผนึกพลังจิตอาสา สานต่อ “โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิดปี 3”

สำหรับโครงการที่ได้รับเลือกในปีนี้มีทั้งสิ้น 7 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับโรงเรียนบ้านพนมดิน จ.สุรินทร์(พัฒนาการเดินทาง), โครงการน้ำคืนชีวิตปี 2 สร้างโรงเรือนพร้อมตู้บริการน้ำดื่มสะอาดราคาถูกร่วมกับชุมชนหมู่บ้านขอนสัก จ.ขอนแก่น (พัฒนาคุณภาพชีวิต), และโครงการเข็นน้ำขึ้นภูเขา ติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อส่งไปยังพื้นที่ทุ่งกบาลกระไบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จ.สุรินทร์  (การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)  เป็นต้น

ด้านนายจันทร์ดี ศรีพรหม พนักงานบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะหัวหน้าโครงการเข็นน้ำขึ้นภูเขา 1 ใน 7 ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด ปีที่ 3 กล่าวว่า โครงการ บริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมและทีมงาน ต้องการส่งมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่บ้านเกิดที่เป็นเสมือนรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมให้ทุกคนมีวันนี้ ต้องขอบคุณบริดจสโตน ที่เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ทำให้เกิดโครงการดีๆ เช่นนี้ขึ้น

สำหรับโครงการเข็นน้ำขึ้นภูเขา เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ สร้างแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงผืนป่า หวังให้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำและสร้างแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า โดยใช้วิธีปั๊มน้ำจากแหล่งน้ำด้านล่างเขาพนมดงรัก ขึ้นมายังบริเวณทุ่งกบาลกระไบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จ.สุรินทร์ พื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากชนิด ได้ใช้บริโภคในช่วงหน้าแล้ง ทั้งนี้ มุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติให้กับชุมชนและประเทศได้ในอนาคต

โครงการ “บริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด”

เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ที่มุ่งหวังให้กลุ่มพนักงาน บริษัทในเครือไทยบริดจสโตนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด โดยให้พนักงานจิตอาสาที่สนใจคิดแผนการดำเนินงาน กลับไปพัฒนาชุมชนของตนให้เข้มแข็ง น่าอยู่ และพึ่งตนเองได้ ภายใต้เจตนารมณ์ของกลุ่มบริดจสโตนต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม “Our Way To Serve” ซึ่งประกอบด้วย 1.พัฒนาการเดินทาง 2.พัฒนาคุณภาพชีวิต   และ 3.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเลือกดำเนินโครงการด้านใดด้านหนึ่ง ด้วยการเรียนรู้ รับผิดชอบ อาศัยความร่วมมือ ร่วมคิดร่วมทำกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยและไม่ทอดทิ้งกัน ภายใต้การสนับสนุนของบริดจสโตน

บริดจสโตนผนึกพลังจิตอาสา สานต่อ “โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิดปี 3”

บริดจสโตนผนึกพลังจิตอาสา สานต่อ “โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิดปี 3”

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีโครงการที่ได้รับคัดเลือกกว่า 17 โครงการ ซึ่งบริดจสโตนมุ่งหวังให้โครงการที่ผ่านการคัดเลือกเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และนี่คือบทพิสูจน์พลังเล็กๆจากบริดจสโตนจิตอาสา ที่ร่วมกันสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์ตอบแทนสู่บ้านเกิดของตนเอง พร้อมเชื่อมั่นว่าพลังเล็กๆเหล่านี้จะเป็น “พลังสำคัญ” สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเป็นฐานรากของประเทศได้


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |


คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ (เขียนบอกเราหน่อยนะ)