ต่อใบขับขี่ Online … .ง่ายนิดเดียวในช่วง Covid-19

อย่างที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์บ้านเราในปัจจุบัน ก้าวสู่เกณฑ์ความไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ส่งผลให้แนวทางใช้ชีวิตเกิดความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ภายใต้การรณรงค์ด้วยแนวคิด Social Distancing หรือ การเว้นระยะทางกายภาพกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม ไปจนถึงการให้ทุกคนอยู่บ้าน และพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชนหากไม่จำเป็นเพื่อลดการแพร่ระบาด

และด้วยเหตุผลเดียวกันนี้เอง ที่ทำให้หลากหลายหน่วยงานด้านบริการต้อง “ปรับ” แผนงาน เพื่อที่จะยังคงสามารถอำนวยความสะดวกเช่นเดิม ภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญโดยหนึ่งในนั้น คือ กรมการขนส่งทางบก ซึ่งนำเสนอแนวคิดก้าวหน้า ด้วยระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ หรือ ต่อใบขับขี่ Online ให้กับประชาชนที่ใบขับขี่หมดอายุในช่วงเวลานี้ ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐ เพื่อหลีกเลี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

ต่อใบขับขี่ Online

โดยขั้นตอนการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ ก็สามารถทำได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เพียงเริ่มต้นจากการเข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com และทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 กระบวนการหลักๆ คือ

ต่อใบขับขี่ Online

  • ขั้นที่ 1

คลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม” แล้วกรอกข้อมูลสำคัญต่างๆ ประกอบด้วย เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขที่ใบอนุญาตขับรถ (ฉบับที่), วันออกใบอนุญาตขับรถ และวันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถ ตามด้วยการเลือกประเภทของการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการจะต่ออายุ จากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป”

ต่อใบขับขี่ Online

  • ขั้นที่ 2

ต่อมาจะเป็นการรับชมวิดีโอการอบรมตามประเภทที่เลือก เมื่อรับชมวิดีโอจนจบ โดยในระหว่างที่ดูผู้อบรม จะต้องตอบคำถามที่ระบบสุ่มขึ้นมาระหว่างการดู 3 ครั้ง ซึ่งต้องตอบให้ครบทั้ง 3  คำถาม จากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม “ขั้นตอนสุดท้าย”

ต่อใบขับขี่ Online

  • ขั้นที่ 3

โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการยืนยันตัวตนอีกครั้ง ด้วยการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ใบอนุญาตขับรถ เสร็จแล้วก็ให้คลิกที่ปุ่ม “เสร็จสิ้นการอบรม” เพื่อให้ระบบทำการบันทึกข้อมูล ซึ่งหากสำเร็จตามเงื่อนไขทุกข้อเมนูขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม “กลับไปยังหน้าแรก” เพื่อตรวจสอบผลการอบรม อันเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ต่อใบขับขี่ Online

  • ขั้นที่ 4

ตรวจสอบผลการอบรม ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ คลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบสถานการณ์อบรมออนไลน์” ซึ่งเราจะต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ใบอนุญาตขับรถ เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ” เท่านั้นก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ

ส่วนผลการอบรมที่ได้มานั้น ให้เรานำไปยื่นที่สำนักงานขนส่งได้ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และออกใบอนุญาตขับรถ ภายในระยะเวลา 90 วัน หรือภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผ่านการอบรม โดยการอบรมต่อใบขับขี่ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ E-Learning นั้นสามารถทำได้เฉพาะผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี หรือล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน เท่านั้น

ต่อใบขับขี่ Online