โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนความสุข ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

โตโยต้า มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2560 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ชั้น 1 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

โตโยต้า มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560

ตลอดระยะเวลา 55 ปี ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ คือ การสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นหนึ่งกิจกรรมหลักที่โตโยต้าให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา อันเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน จึงส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย ผ่านการมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณภาพ และมีจิตวิญญาณ ที่รับผิดชอบต่อสังคม”

 

โตโยต้า ได้มอบทุนสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 45 โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนแล้วจำนวน 950 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 16,360,000 บาท และในปีนี้มีนักศึกษาได้รับทุนดังกล่าวจำนวน 12 คน จากทั้งหมด 7 หลักสูตร รวมเป็นมูลค่า 937,400 บาท โดยรายละเอียดมีดังนี้

คณะ จำนวนทุน มูลค่า / ทุน (บาท)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 80,000
คณะศิลปศาสตร์ 4 80,000
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1 75,480
คณะรัฐศาสตร์ 1 75,480
คณะสังคมสงเคราะห์ 1 75,480
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 75,480
คณะเศรษฐศาสตร์ 1 75,480
รวม 12 937,400

 

 

“ผมขอให้นิสิตทุกคนคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ การเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณค่า และมีจริยธรรมพร้อมคุณธรรม รวมถึงขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตทุกคนจะเป็นบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กล่าวในที่สุด

จากนี้โตโยต้ายังคงเดินหน้าสนับสนุนการมอบโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดเยาวชนไทยที่มีคุณภาพ สามารถที่จะพัฒนาตนเองตลอดจนร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |