มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัดสัมนาวิชาการประจำปี 2560 “250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา – สถาปนากรุงธนบุรี 2310 – 2560”

Toyota foundation

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมเปิดงานสัมมนาวิชาการประจำปี  พ.ศ. 2560  ในหัวข้อ “250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา – สถาปนากรุงธนบุรี 2310 – 2560”  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

 

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา 25 ปี โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

  • ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกลในทุกระดับชั้น และสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

ศ.เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโครงการตำราฯ

 

และในปี 2560 นี้ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมือกับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการประจำปี ภายใต้หัวข้อ 250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา – สถาปนากรุงธนบุรี 2310 – 2560”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าด้านการศึกษาค้นคว้า และการนำข้อมูลเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงวิชาการให้แพร่หลาย และเพื่อสร้างทัศนคติของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนา

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

ซึ่งหัวข้อหลักของการสัมมนาในครั้งนี้ได้แก่ “เสียกรุงศรีอยุธยา – สถาปนากรุงธนบุรี” โดยมีวิทยากร   ผู้ร่วมอภิปราย ดังนี้

คุณอดิศักดิ์ ศรีสม ผู้ดำเนินรายการ

คุณคริสโตเฟอร์ จอห์น เบเคอร์ บรรณาธิการวารสารสยามสมาคมและนักวิจัยอิสระ     

 อ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร นักวิชาการอิสระ          

ผศ.ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชา

ผศ.ธำรงค์ศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรและรองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

 

นอกจากนี้ยังมีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ

  • เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา : ว่าด้วยวรรณกรรมคำทำนายกับการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและการเมืองแห่งยุคสมัย
  • พระเจ้าอุทุมพร กับชาวอโยธยาในพม่า
  • อวสานพระเจ้าตาก
  • เศรษฐกิจและสังคมสยามจากอยุธยาถึงกรุงธนบุรี

การสัมมนาวิชาการประจำปีถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของโตโยต้า ที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขและสร้างรอยยิ้มสู่สังคมไทย ภายใต้สโลแกน โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |