มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิชาการดีเด่น รางวัล TTF Award ประจำปี 2560

รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award) 
นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมอบรางวัล TTF Award (Toyota Thailand Foundation Award) เพื่อประกาศเกียรติคุณและสนับสนุนผลงานของนักวิชาการไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

 รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award)

การประกาศเกียรติคุณผลงานวิชาการดีเด่น รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award) เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ.2538 ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิโตโยต้าและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนให้นักวิชาการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของไทย โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมสังคมไทยให้เป็น “สังคมแห่งความรู้” ด้วยการประกาศเกียรติคุณยกย่องผลงานวิชาการในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานเพื่อเผยแพร่งานเขียนออกสู่สาธารณชน อันจะเป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลทั่วไป

รางวัล TTF Award จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง รวมผลงานวิชาการอันทรงคุณค่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 จนถึงปี 2560 แล้วทั้งสิ้น 59 เล่ม ซึ่งปีนี้มีผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัล จำนวนทั้งสิ้น 56 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น

  • ด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 13 ผลงาน
  • ด้านมนุษยศาสตร์ จำนวน 13 ผลงาน
  • ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 21 ผลงาน
  • ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 9 ผลงาน

ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการได้พิจารณาผลงานวิชาการที่เห็นควรได้รับรางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award) ประจำปี พ.ศ.2560 ดังนี้

รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award) 

♦ ประเภท รางวัลเกียรติยศ 
เงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ซึ่งได้แก่
ผลงานเรื่อง “ชมช่อมาลตี”
โดย: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ประเภท รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น 
เงินรางวัลละ 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1) รางวัลด้านสังคมศาสตร์ (Social Science Award)
ผลงานเรื่อง “ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่นยุคสูงวัยระดับสุดยอด”

โดย: ผศ.ดร.เนตรนภา ไวทย์เลิศภักดิ์ (ยาบูชิตะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2) รางวัลด้านมนุษยศาสตร์ (Humanities Award)
ผลงานเรื่อง “อภิธาน ศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย (เล่มที่ 1 – 4)”

โดย: รศ. สมคิด จิระทัศนกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร

3) รางวัลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Award)
ผลงานเรื่อง “การวินิจฉัยภาพ MRI ของตับและทางเดินน้ำดี”

โดย: รศ. แพทย์หญิง พรพิมพ์ ก่อแพร่พงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4) รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Environment & Technological Science Award)
ผลงานเรื่อง “สีในศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม”

โดย: ศ. กิตติคุณ ศักดา ศิริพันธุ์ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

 

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ยังคงส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการศึกษาในทุกระดับ อีกทั้งยังร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของโตโยต้าที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย สมดังปณิธานที่ว่า… “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |


คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ (เขียนบอกเราหน่อยนะ)