มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาภาคเหนือ กว่า 3 ล้านบาท

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธาน มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 543 ทุน มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่นักเรียนและนักศึกษาในภาคเหนือ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559 ณ หอประชุมสมเด็จย่า อาคาร C4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 

มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2535 โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์

 ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาภาคเหนือ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน รวมถึงการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โดยโครงการนี้ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 19 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มีนักเรียนและนักศึกษาได้รับทุนแล้วจำนวน 7,848 ทุน

การมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2559 มีเด็กนักเรียนและนักศึกษาจากภาคเหนือเข้ารับทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 543 ทุน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,115,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

• ทุนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 320 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

• ทุนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 203 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

• ทุนในระดับชั้นอุดมศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 25,000 บาท

นายประมนต์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 24 ปี หลังจากทางมูลนิธิฯก่อตั้งขึ้น ได้มีการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด ซึ่งการให้ทุนการศึกษา นับว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มูลนิธิฯให้ความสำคัญ สำหรับการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาภาคเหนือ ได้ดำเนินงานมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 19 ปี รวมมูลค่าของทุนที่มอบไปแล้วกว่า 40 ล้านบาท ซึ่งทางมูลนิธิฯเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เยาวชน อันจะส่งผลให้สังคมไทยพัฒนาอย่างก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้บริษัทโตโยต้าฯ มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนความสุขและสร้างรอยยิ้มสู่สังคมไทย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย บริษัทโตโยต้าฯ ที่ว่า   “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |