โตโยต้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “สถานประกอบกิจการดีเด่น”

toyota

ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีซ้อน

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายเทพ ธัญญาหาร รองประธานบริหารสหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทย รับมอบรางวัล เชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน “แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ประจำปี พ.ศ.2554 จาก นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน ศกนี้ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
        กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้พิจารณามอบรางวัลให้กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  ในฐานะ “บริษัทเอกชนที่มีการบริหารจัดการทางด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานดีเด่น” ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 จากความพยายามในการสร้างเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์หรือระบบความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ให้เกิดขึ้นในสถาน    ประกอบกิจการ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางด้านแรงงานที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจากการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีสวัสดิการที่เหมาะสม จะทำให้พนักงานได้รับความสะดวกสบาย มีความมั่นคง มีสวัสดิภาพในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้พนักงานมีความรักและผูกพันต่อองค์กร นำไปสู่ความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
        รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างแรงจูงใจต่อนายจ้าง และลูกจ้าง ให้เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และการจัดสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐานในสถานประกอบกิจการ
 ส่งเสริมให้นายจ้างได้พัฒนารูปแบบ และระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนจัดสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ที่ได้มาตรฐาน

 ปลุกจิตสำนึกด้านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานที่ดี ในสถานประกอบกิจการ ให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงสหภาพแรงงาน และคณะกรรมการทวิภาคีในรูปแบบอื่นๆ 

   ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ ที่มีการสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ และระบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่ดีให้แก่ลูกจ้าง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบกิจการอื่นๆ ทำให้นายจ้างและลูกจ้างสหภาพแรงงานมีความร่วมมือที่ดีต่อกันในสถานประกอบกิจการ
        นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เปิดเผยว่า “โตโยต้ายึดถือหลักแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจ และเคารพซึ่งกันและกัน หรือ Mutual Trust and Respect เป็นหลักสำคัญในการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ ภายใต้หลักการนี้นำมาสู่ความพยายามในการเสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานให้กับพนักงาน ตลอดจนให้การดูแลสมาชิกในครอบครัวของพนักงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ สิ่งที่เรายึดถือและปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับเป็นการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ CSR ภายในองค์กร ด้วยการดูแลพนักงานเป็นอย่างดี เพื่อให้มีความสุขและได้รับความปลอดภัยในการทำงาน ส่งผลให้พนักงานทุกคนมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างเต็มกำลังความสามารถ”
        นายวุฒิกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “โตโยต้า ได้ขยายความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ไปสู่การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ของบริษัทคู่ค้า และบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน เพื่อยกระดับระบบแรงงานสัมพันธ์ให้กับเครือข่ายธุรกิจของเราให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในเครือข่ายธุรกิจ อันเป็นการดำเนินกิจกรรม CSR ตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ หรือที่เราเรียกว่า Fully Integrated CSR across Value Chain ทั้งนี้เพื่อรักษามาตรฐานในการมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าตลอดไป”

“อนาคตสังคมไทย ความภูมิใจของเรา”


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |