โตโยต้าเมืองสีเขียว ( Toyota Green Town )รวมพลังเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลน ปีที่ 12

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พลโท พลรบ โชคระดา เจ้ากรมพลาธิการทหารบก และ นายตรีรัช ภูคชสารศิลป์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED นำคณะอาสาสมัครอันประกอบด้วยตัวแทนจากบริษัทในเครือ กลุ่มพนักงานโตโยต้า และครอบครัว สมาชิกชมรมโตโยต้าจิตอาสา สมาชิกเครือข่าย ToyotaCSR Facebook สมาชิกโตโยต้าคาร์คลับ และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรม “โตโยต้าปลูกป่าชายเลนปีที่ 12” ทำการปลูกพันธุ์ไม้ชายเลนจำนวน 50,000 ต้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559  ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ โตโยต้าเมืองสีเขียว ( Toyota Green Town )

จากการดำเนินธุรกิจของ โตโยต้า ในประเทศมากกว่า 50 ปี โตโยต้ามีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทย  โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของ โตโยต้า คือ ด้านอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม   ที่ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้โครงการ  โตโยต้าเมืองสีเขียว หรือ Toyota Green Town ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ก่อให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วประเทศ

กิจกรรมโตโยต้าปลูกป่าชายเลน

กิจกรรมโตโยต้าปลูกป่าชายเลน เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กรมพลาธิการทหารบก และ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพเหมาะแก่การอยู่อาศัยให้แก่สัตว์ในระบบนิเวศชายเลน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครจากภาคส่วนต่างๆ ตลอดจน ประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยกิจกรรมโตโยต้าปลูกป่าชายเลน ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ส่งผลให้มีการปลูกป่าชายเลน รวมทั้งสิ้นกว่า 477,800 ต้น ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 5,000 ตันต่อปี* นอกจากนี้โตโยต้ายังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาและดำเนินงานแก่มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED รวมทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านบาท โดยมีการร่วมมือในการเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนขึ้นภายในบริเวณสถานตากอากาศบางปูเมื่อต้นปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาศึกษาสภาพรอบป่าชายเลนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และได้เห็นถึงประโยชน์ของป่าชายเลนต่อการลดการกัดเซาะแผ่นดิน

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ กล่าวว่า “ขอขอบคุณบรรดาจิตอาสาทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับโตโยต้าเมืองสีเขียว โดยกิจกรรมโตโยต้าปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของโตโยต้า ที่ได้ร่วมกับ กรมพลาธิการทหารบก และ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED ในการต่อยอดการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) แห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์และยั่งยืนแก่ผู้ที่สนใจต่อไป”

โดยโตโยต้าหวังว่าการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วประเทศอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิด “สังคมคาร์บอนต่ำ” อย่างเป็นรูปธรรม “ถือเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทย” ให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |


Warning: First parameter must either be an object or the name of an existing class in /home/iamadmin/domains/iamcar.net/public_html/wp-content/themes/iamcar/template-parts/content-single.php on line 65คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ (เขียนบอกเราหน่อยนะ)