8 ถนนสายหลัก ในกรุงเทพฯ ห้ามวิ่งเกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพฯ จำกัดความเร็ว รถที่ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใน 8 ถนนสายหลัก มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ล่าสุดกับข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดอัตราความเร็วของรถ พ.ศ. 2561 โดยมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดความเร็วของรถไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใน 8 ถนนสายหลัก มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ (ประกาศ 14 ก.พ. มีผล 15 ก.พ.) เพื่อลดอุบัติเหตุในพื้นที่แหล่งชุมชน มีสถานศึกษาและสถานที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมจำนวนมาก
ทั้งนี้ 8 ถนนหลักที่ห้ามขับรถเร็วเกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีดังนี้

1. ถ.นครราชสีมา ตั้งแต่แยกสวนรื่น ถึงแยกวังแดง
2. ถ.ราชวิถี ตั้งแต่แยกอภัยเจษฎุทิศ ถึงแยกเชิงสะพานกรุงธน
3. ถ.สามเสน ตั้งแต่แยกบางกระบือ ถึงแยกสี่เสาเทเวศน์
4. ถ.อู่ทองนอก ตั้งแต่แยกอู่ทองนอก ถึงแยกท่าวาสุกรี
5. ถ.สุโขทัย ต้ังแต่แยกสวนรื่น ถึงแยกสุโขทัย
6. ถ.ศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกกองพลที่ 1 ถึงแยกเสาวนีย์
7. ถ.พระราม 5 ตั้งแต่แยกพาณิชย์ ถึงแยกสุโขทัย
8. ถ.สวรรคโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกสวรรคโลก

ระมัดระวังกันด้วย มิเช่นนั้นจะมีใบสั่งแบบที่เป็นจดหมาย ส่งไปที่บ้าน จะหาว่าไม่เตือน