เก็บ หนังโป๊ ไว้ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ ระวัง คุก

sex_download_com_nude

เป็นเรื่องแล้วสิท่า บรรดากระทาชายทั้งหลายที่พิสมัยการดู หนังโป๊ เพราะการครอบครองโดยการโหลดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง แม้จะไม่ได้มีการโพสต์ด้วยก็ตาม ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่เดือนธันวาคม 2559 ให้ถือว่า หนังโป๊ และไฟล์ผิดกฎหมาย มีความผิดฐานเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมายเอาไว้

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ แก้ไขเพิ่มเติม

ใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 16/1 และ 16/2 ได้เพิ่มเติมข้อความใหม่ เกี่ยวกับการลบข้อมูล และความผิดฐานเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมายเอาไว้

ซึ่งในกฎหมายเขียนเอาไว้ว่า “มาตรา 16/1 ในคดีความผิดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 16 ซึ่งมีคำพิพากษาว่า จำเลยมีความผิด ศาลอาจสั่ง

(1) ให้ทำลายข้อมูลตามมาตราดังกล่าว

(2) ให้โฆษณา หรือเผยแพร่คำพิพากษาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ตามที่ศาลเห็นสมควร โดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา หรือเผยแพร่

(3) ให้ดำเนินการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดนั้น

ส่วนมาตรา 16/2 ระบุไว้ว่า “ผู้ใดรู้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ในความครอบครองของตน เป็นข้อมูลที่ศาลสั่งให้ทำลาย ตามมาตรา 16/1 ผู้นั้นต้องทำลายข้อมูลดังกล่าว

หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา 14 หรือมาตรา 16 แล้วแต่กรณี

เพิ่มเติมข้อความเพื่อ?

การที่กฎหมายได้เขียนเพิ่มเติมก็เพื่อ รักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ถูกละเมิด ทั้งภาพที่เกิดขึ้นจริง ตัดต่อ หรือดัดแปลงก็ตาม หากศาลมีคำสั่งก็ต้องทำลาย

สรุปความแบบง่ายๆ

หากใครที่ถูกศาลสั่งให้ทำลายข้อมูลเหล่านั้น ก็ต้องทำลาย ถ้ายังฝ่าฝืนเก็บเอาไว้ ไม่ว่าจะในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง หรือเก็บไว้ในโลกออนไลน์ ทั้งที่เปิดเผย และไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ จะมีความผิดแน่นอนอาจต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท ตามมาตรา 14 หรือไม่ก็รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท อยู่ที่ว่าศาลจะตัดสินว่าผิดตามมาตราไหนคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ (เขียนบอกเราหน่อยนะ)