แท็ก:

ก๊าซเรือนกระจก

MGC-ASIA รับมอบประกาศรับรองการประเมินและจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ใบประกาศรับรองดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานขององค์กร รวมทั้งตระหนักในความสำคัญของการบริหารจัดการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงดำเนินการจัดประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) เพื่อรับทราบข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ