แท็ก:

รถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

โตโยต้าร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

โตโยต้าร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำเงินช่วยเหลือพร้อมข้าวสารรัชมงคลและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ตลอดจนจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Mobile Service) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา