ต่ออายุใบขับขี่ ทุกรูปแบบ ต้องมี ใบรับรองแพทย์ เริ่มกุมภาพันธ์ปีหน้า

ตามที่เกิดกระแสดราม่าเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน รวมไปถึงเป็นการปรับปรุง และพัฒนาการออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ของกรมขนส่งทางบก เพื่อให้เข้ากับภาวะในปัจจุบัน ทั้งนี้กรมขนส่งทางบกจึงได้ทำการปรับเปลี่ยน และกำหนดให้ การ ต่ออายุใบขับขี่ ทุกประเภทต้องมี ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบ โดยวางกรอบไว้เริ่มตั้งแต่ 19 ก.พ. 2564

ปัจจุบันนั้นชนิดของใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลนั้น มี 2 ประเภทด้วยกันคือ ใบขับขี่ชั่วคราวชนิด 2 ปี และใบขับขี่ชั่วคราวชนิด 5 ปี เท่านั้น โดยไม่มีใบขับขี่ชนิดตลอดชีพแล้ว

แต่เดิมการ ต่ออายุใบขับขี่ จะใช้เอกสาร ใบรับรองแพทย์ ประกอบเฉพาะการต่อแบบชนิดชั่วคราวจาก 2 ปีเป็น 5 ปี แต่กำลังจะเริ่มต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารประกอบ ในแบบชนิด 5 ปีด้วย ในปีหน้า

ทั้งนี้ใบรับรองแพทย์จะต้องรับรองว่า

 • ต้องไม่มีโรคประจำตัว หรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาเวชกรรมเห็นว่า อาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด
 • ต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือฟั่นเฟือน
 • ต้องไม่เป็นผู้ติดสุรา ยาเมา หรือยาเสพติดให้โทษ
 • ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ เช่น เท้าช้าง(ในระยะที่ปรากฏอาการ), วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

 

การต่ออายุใบขับขี่ ชนิดชั่วคราว จาก 2 ไปเป็น 5 ปี

เอกสาร

 • ใบขับขี่ชั่วคราวที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่

 • ตรวจเอกสาร และออกคำขอ
 • ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 • ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
 • ชำระค่าธรรมเนียม และค่าใบขับขี่ จำนวน 505 บาท

 

การต่ออายุใบขับขี่ ชนิดชั่วคราว จาก 5 ปีไปเป็น 5 ปี

เอกสาร

 • ใบขับขี่เดิม
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์ (เพิ่มเข้ามาตามกฏใหม่)

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่

 • ตรวจเอกสาร และออกคำขอ
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • อบรม
 • ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
 • ชำระค่าธรรมเนียม และค่าใบขับขี่จำนวน 505 บาท

ทั้งนี้ขนส่งทางบกจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง แต่เป็นที่ค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่า การต่ออายุใบขับขี่ ไม่ว่าชนิดไหน จำเป็นต้องยื่น ใบรับรองแพทย์ ประกอบเอกสารคำขอด้วยทุกครั้ง อย่าลืมฟิตร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอนะครับ