ทาทา สนับสนุนการศึกษาแก่ มูลนิธิพระดาบส

หลายคนอาจไม่เคยรู้จักหรือได้ยินชื่อ “มูลนิธิพระดาบส” มาก่อน บางคนอาจเคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้ว่ามูลนิธินี้ทำอะไรบ้าง แต่สำหรับคนจำนวนไม่น้อย ที่นี่คือเบ้าหลอมอันยิ่งใหญ่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำความมุ่งหวังในชีวิตให้เป็นผลสำเร็จ ดังเช่น นายจักรพันธ์  หาญสุวรรณ ศิษย์พระดาบสหลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า  ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ได้ชีวิตใหม่จากที่นี่ “ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ฝันอยากมีอาชีพดีๆ มีความรู้ความสามารถที่จะหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว และมูลนิธิแห่งนี้กำลังช่วยทำให้ความฝันของผมเป็นจริง”

มูลนิธิพระดาบส เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2518 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความใฝ่เรียนรู้แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพและฝึกอบรมคุณธรรมศีลธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เขาเหล่านั้นออกไปประกอบสัมมาอาชีพสร้างเนื้อสร้างตัว  ช่วยเหลือครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ปัจจุบันโรงเรียนพระดาบสเปิดสอนหลักสูตร 1 ปี ใน 8 สาขา ประกอบด้วยหลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเครื่องยนต์ การเกษตรพอเพียง ช่างซ่อมบำรุง เคหบริบาล ช่างไม้เครื่องเรือน และช่างเชื่อม โดยดำเนินการในรูปแบบการศึกษานอกระบบ ซึ่งผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ตอบแทนด้วยการปรนนิบัติครูอาจารย์ เริ่มเปิดหลักสูตรแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2519 ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระดาบสแล้วกว่า 1,250  คน

แพทย์หญิง กรรณิการ์  ตันประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส กล่าวว่า โรงเรียนพระดาบสเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ดังนั้นนอกจากหลักสูตรในห้องเรียนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนออกไปฝึกงานตามสถานที่ต่างๆ อาทิ บริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการ รวมถึงพานักเรียนลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนต่างๆ โดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้เล่าเรียนสั่งสมมา เพื่อเป็นการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญในวิชาชีพของตนเองให้มากที่สุดอีกด้วย

ด้วยเล็งเห็นถึงคุณค่าของการศึกษาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของ “กลุ่มทาทา” ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในทุกด้าน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จึงได้มอบรถปิคอัพ “ทาทา ซีนอน ซูเปอร์ ซีเอ็นจี” แก่มูลนิธิพระดาบส เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน

นายอาจิต เวนคาทารามัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้มอบรถปิคอัพ “ทาทา ซีนอน ซูเปอร์ ซีเอ็นจี” เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนพระดาบส โดยรถคันนี้และรถปิคอัพทุกรุ่นของทาทาได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานจริงเป็นหลัก ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานสะอาด และเครื่องยนต์ที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง เป็นต้น

“นอกจากจะใช้ในด้านการขนส่งแล้ว นักเรียนสามารถเรียนรู้แนวคิดในการพัฒนารถยนต์โดยผสมผสานความต้องการส่วนบุคคลกับความใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถทดลองขับและศึกษาระบบเครื่องยนต์กลไก เพื่อเป็นการแตกแขนงเพิ่มพูนความรู้ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทาทา มอเตอร์ส หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนรู้เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนไทยต่อไป”


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |