บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (TMT) และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (TMAP-EM)

toyota

ได้รับรางวัล “สถานประกอบการอุตสาหกรรมดีเด่น 2011 ครั้งที่ 1” (1st Good Factory Awards 2011)

ประเภทการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดีเด่น (Monodzukuri HRD Contribution Award) จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจญี่ปุ่น (Japan Management Association :   JMAเพื่อสนับสนุนสถานประกอบอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ซึ่งส่ง ผลต่อการส่งเสริมประสิทธิผลการผลิตให้สูงขึ้น โดยได้มีการประกาศผลรางวัลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา 
ด้วยตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้พนักงาน การอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน กิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น ส่งผลให้ได้รับรางวัล “สถานประกอบการอุตสาหกรรมดีเด่น 2011” ประเภทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

รางวัล “สถานประกอบการอุตสาหกรรมดีเด่น 2011 ครั้งที่ 1” (1st Good Factory Awards 2011) ประเภทการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดีเด่น (Monodzukuri HRD Contribution Award) ได้ริเริ่มโดยสมาคมการจัดการธุรกิจญี่ปุ่น (Japan Management Association :   JMA) เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกาศเกียรติคุณ แก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนหลักการส่งเสริมการผลิตให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้น (Monodzukuri) ซึ่งในประเทศญี่ปุ่น ปรัชญาดังกล่าวนับว่าเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่สำคัญซึ่งแฝงจิตวิญญาณในการพัฒนาองค์กร 
การมอบรางวัลดังกล่าว เป็นการประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการโรงงานและเครือข่ายธุรกิจ โดยพิจารณาด้านการปฏิบัติงานและความสำเร็จต่างๆ ของสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาจะตัดสินจากกิจกรรมขององค์กร สามารถบรรลุภายใต้เกณฑ์การพิจารณา 4 ประการ คือ
•    ระบบปฏิบัติการ (Systems)  
•    การปฏิบัติงาน (Operation)
•    ประสิทธิผล (Effectiveness)
•    รากฐานด้านการบริหารจัดการ  (Management Foundation)
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง ได้รับพิจารณามอบรางวัล“สถานประกอบการอุตสาหกรรมดีเด่น 2011” ประเภทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี ศาสตราจารย์ เซอิจิ ชิน เป็นประธานคณะกรรมการ (จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สารนิเทศ จากมหาวิทยาลัยอิเล็คโทร-คอมมูนิเคชั่น ประเทศญี่ปุ่น) ร่วมกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจ โดยเหตุผลที่พิจารณาตัดสินให้โตโยต้าได้รับรางวัล คือ
    มีการริเริ่มและบูรณาการระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ดี
    มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมั่งคง
    มีระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เป็นเอกลักษณ์ จนสามารถสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีระบบการประเมินผลที่ดี 
    มีการนำระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปประยุกต์ในการบริหารจัดการ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองของพนักงาน ตลอดจนมีการกำหนดตัวชี้วัดย่อยในระดับบุคคล
    ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมีภาวะความเป็นผู้นำสูงและพนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร
นอกจากรางวัลดังกล่าว บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ยังได้รับรางวัลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
    รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้าน “แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 – 2554 (10 ปีติดต่อกัน) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จากการเล็งเห็นถึงการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ หรือระบบความร่วมมือให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ ด้วยการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและมีสวัสดิการที่เหมาะสม ทำให้ลูกจ้างได้รับความสะดวกสบาย มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้าน “การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน” ปี พ.ศ.2552 โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  เป็นผลมาจากโตโยต้าได้มีการจัดอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับพนักงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะความชำนาญในการทำงาน และสามารถพัฒนางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ สาขา “บริหารจัดการนันทนาการดีเด่น” ปี พ.ศ.2552 โดยสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนัก -งานมีความสุขในการทำงาน ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ โตโยต้ายังส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตามหลักการ Toyota Way หรือวิถีโตโยต้า รวมถึงมีการบริหารจัดการด้านผลตอบแทน สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นอย่างดี ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น วันครอบครัวโตโยต้า โตโยต้าสปอร์ตเดย์ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่   
อนึ่ง สำหรับพิธีมอบรางวัล สถานประกอบการอุตสาหกรรมดีเด่น 2011 ครั้งที่ 1 อย่างเป็นทางการ จะจัดขึ้นโรงแรม ชิบะ พาร์ค เมืองมินาโต กรุงโตเกียว ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนของแต่ละองค์กรเข้าร่วมงาน พร้อมการจัดแสดงผลงานของบริษัทที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “รางวัล “สถานประกอบการอุตสาหกรรมดีเด่น 2011” ประเภทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล นับเป็นเกียรติและความภูมิใจของชาวโตโยต้าทุกคน ที่จะเน้นย้ำให้ความสำคัญด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และรางวัลดังกล่าวถือเป็นความสำคัญระดับภูมิภาค เนื่องจากโตโยต้าเป็นองค์กรอุตสาหกรรมเพียงแห่งเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ ถือเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญไม่เพียงแต่ด้านการผลิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำงานของบุคลากร การได้รับรางวัลในครั้งนี้จะเป็นขวัญกำลังใจสำคัญของเราในการมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโตโยต้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านอื่นๆ อันเป็นพันธกิจที่โตโยต้าให้ความสำคัญมาโดยตลอด”

อนาคตสังคมไทย ความภูมิใจของเรา


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |