มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย สนับสนุน 13 องค์กรฯ

toyota

เสริมสร้างความยั่งยืนสู่สังคมไทย  กว่า 20 ล้านบาท

          พลตำรวจเอกเภา สารสิน ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และ มร. เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนประจำปี พ.ศ. 2554 แก่องค์กรสาธารณกุศลและสถาบันการศึกษา 13 แห่ง รวมมูลค่า 20.22  ล้านบาท เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง เป็นสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันศุกรที่ 5 สิงหาคม ศกนี้  ณ ห้องสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์   โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถ.วิทยุ
          มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศล   ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมอบเงินทุนสนับสนุนเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่
  ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
  พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

         การพัฒนาชุมชนและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมเพื่อการเรียน รู้ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทั้งในด้านความเป็นอยู่  สภาพแวดล้อม  สุขอนามัย  และการศึกษา  ซึ่งนับเป็นรากฐานที่สำคัญ ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ในปี พ.ศ. 2554   มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้แก่ 13 องค์กร-    สาธารณกุศล รวมมูลค่า 20.22 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
<<ด้านการศึกษา>>
หน่วยงาน กิจกรรม
1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1.1 โครงการ “เยาวชนไทยวันพรุ่งนี้”              
1.2 ทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาในภาคเหนือ
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียง- เหนือ
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาในภาคใต้
4. มหาวิทยาลัยบูรพา ทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาในภาคตะวันออก
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการรางวัลผลงานวิชาการ TTF Award
6. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ทุนสนับสนุนด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
7. คณะพยาบาลศาสตร์ ม. ขอนแก่น 7.1  โครงการ “สานสายใยเด็กไทยรักสุขภาพ 2554”
7.2  ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 
<<ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต>>
หน่วยงาน กิจกรรม
8. มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 8.1 โครงการ “บ้านตะวันใหม่”                            
8.2 ทุนสนับสนุนแก่บุตรธิดาเจ้าหน้าที่ ปปส.
9. มูลนิธิหมอเสม พริ้มพวงแก้ว โครงการ “พ่อแม่อุปถัมภ์”
10. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10.1 โครงการอาหารกลางวัน “หนูรักผักสีเขียว”
 10.2 จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ความรู้เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมการบริโภค
11. สภากาชาดไทย โครงการ “ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขอาการปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่นใดในเด็ก”

<<ด้านสิ่งแวดล้อม>>
หน่วยงาน กิจกรรม
12. สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ “ต้นน้ำ ต้นชีวิต”
<<องค์กรการกุศลอื่น ๆ>>
หน่วยงาน กิจกรรม
13. มูลนิธิพระดาบส โครงการพัฒนาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในโครงการไม้ดอกเมืองหนาว

          มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2535 ในโอกาสที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินกิจการในประเทศไทยครบ 30 ปี ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 30 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 400 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2546 โดยนำดอกผลที่ได้รับจากทุนจดทะเบียนมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 19 ปี

           จวบจนปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมสังคมไทยจำนวนทั้งสิ้นกว่า 323.2 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น
 ส่งเสริมสังคมทางด้านการศึกษา 182.66 ล้านบาท
 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 99.35 ล้านบาท  
 ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศล 41.19 ล้านบาท
 
          พลตำรวจเอกเภา สารสิน ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวว่า “การมอบทุนประจำปี ของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยนั้น แม้จะมีความหลากหลายในรูปแบบการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับทุน แต่ทุกโครงการล้วนมีจุดประสงค์เดียวกัน คือ มุ่งมั่นที่จะยกระดับชีวิตให้กับชุมชนที่ยังขาดแคลนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นประชากรที่มีศักยภาพ    เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป    และนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสังคมไทยระหว่าง มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง อันจะก่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป ซึ่งเป็นการมุ่งมั่นตอบแทนสังคมไทยตามปณิธานที่โตโยต้า ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า 48 ปี”

“อนาคตสังคมไทย ความภูมิใจของเรา”


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |