รางวัล “คนขับรถเมล์ในดวงใจ” ครั้งที่ 1

toyota

โตโยต้า ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก และ ขสมก. จับสลากรางวัลแก่ประชาชนร่วมส่งชื่อ รางวัล “คนขับรถเมล์ในดวงใจ” 
   
นายเฉลิมไท ญาณภิรัต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายวิรัตน์ โชคคติวัฒน์ รองผู้อำนวยการขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ และ นางจิตติมา คงจำเนียร ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนส่งเสริมสังคม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  ร่วมจับสลากรางวัลแก่ประชาชนที่ส่งชื่อรางวัล “คนขับรถเมล์ในดวงใจ” ประจำเดือนธันวาคม และเดือนมกราคม 2554 รวม 40 รางวัล ในโครงการ “ขับรถดี มีวินัย มีน้ำใจ บนท้องถนน” ภายใต้โครงการ โตโยต้า “ถนนสีขาว” เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 ณ ห้อง 1584 ชั้น 3  อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก ถ.พหลโยธิน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินโครงการ “ถนนสีขาว” ปลูกจิตสำนึกความมีน้ำใจและวินัย เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้รถใช้ถนน  ตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี โดยในปี 2553 ได้แนะนำโครงการให้รางวัลคนทำดี “ขับรถดี มีวินัย มีน้ำใจ บนท้องถนน” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมทาง มีวินัยและรักษากฎ มารยาทบนท้องถนน อันเป็นแนวทางเพื่อลดอุบัติเหตุ และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นบนท้องถนนของภาคประชาชนอย่างยั่งยืน รางวัลโครงการรางวัลคนทำดี “ขับรถดี มีวินัย มีน้ำใจบนท้องถนน” แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
รางวัล “คนขับรถเมล์ ในดวงใจ”
รางวัล “สุภาพบุรุษจราจร”
รางวัล “ถนนสีขาว ถนนคนดี” 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ จส.100 และ สวพ.91 รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึกจากโตโยต้า มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 40 รางวัลทุกๆ เดือน ผ่านการจับสลากโดยคณะกรรมการฯ

สำหรับกิจกรรมให้รางวัลแก่ พนักงานขับรถ ขสมก.และรถร่วมบริการขนาดใหญ่  และพนักงานประจำรถ ขสมก. ในดวงใจ  เมื่อได้รับการตรวจสอบและติดตาม ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการจากกรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลพนักงานขับรถขสมก. จะได้รับรางวัล ๆ ละ 10,000 บาท ต่อเขตพื้นที่ขสมก.
    (8 เขตพื้นที่) พร้อม เข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร 
รางวัลพนักงานขับรถร่วมบริการ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
รางวัลชมเชยแก่พนักงานขับรถขสมก. จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ  5,000 บาท ต่อเขตพื้นที่ขสมก. (8 เขตพื้นที่)
รางวัลแก่พนักงานประจำรถขสมก. จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท ต่อเขตพื้นที่ 
    (8 เขตพื้นที่) 
           โดยกำหนดการประกาศรางวัล  2 ครั้ง คือ เดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน 2554

ส่วนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับของที่ระลึกจากโตโยต้า ด้วยการจับ สลากโดยคณะกรรมการฯ มูลค่า 2,000 บาท รวม 20 รางวัลทุก ๆ เดือน สำหรับรายชื่อที่ได้รับรางวัลจะประกาศผ่านเว็ปไซต์ของ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด : www.toyota.co.th
กรมการขนส่งทางบก :   "http://www.dlt.go.th" www.dlt.go.th
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ :   "http://www.bmta.co.th" www.bmta.co.th  หรือ
ตรวจสอบได้ที่บอร์ดประกาศประชาสัมพันธ์ของกรมการขนส่งทางบก
ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่เมืองจราจรจำลองโตโยต้า สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-902-0240 ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
   
 โตโยต้าในฐานะภาคเอกชน ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อร่วมรณรงค์และหาแนวทางในการช่วยป้องกันอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกด้านวินัยและน้ำใจบนท้องถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง ตลอด จนสร้างความรู้ความเข้าใจ ในกฎกติกามารยาทของการขับขี่อย่างปลอดภัย โตโยต้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการรางวัลคนทำดี ขับรถดี มีวินัย มีน้ำใจบนท้องถนน จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้ทำดีบนท้องถนน และขยายไปสู่มิติใหม่ของวัฒนธรรมความปลอดภัย โตโยต้า ถนนสีขาว ถนนแห่งน้ำใจ ถนนแห่งความปลอดภัย
“อนาคตสังคมไทยความภูมิใจของเรา”
toyota
ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีเข้าร่วมกิจกรรม “รางวัลคนขับรถเมล์ในดวงใจ”

ประจำเดือนธันวาคม 2553

คุณชวนะ  วสุธาลัยนันท์
คุณจุฑารัตน์ ยากลิ่น
คุณอังคณา แสงวิจิตร
คุณเบญจวรรณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
คุณกิตติ  นิพนธ์ศิริ
คุณเพ็ญศรี  รำพึง
คุณจิตติวรรณ  วัฒนฐานะ
คุณปิยะดา สุภเทพ
คุณวิรงรอง ทับทิมงาม
คุณราเมธ  แซ่เหลา
ด.ช.ฐนกร  มหาบดีสกุล
คุณผุสดี ยงยุคานธรณ์
คุณกมล องอาจผสุ
คุณพรรณวดี  เพชรพลอย
คุณวรินดา จันทนี
คุณมาลี กิจเวคิ้ม
คุณสมโภทน์ เตียเจริญกุล
คุณณัฐยา จิตราภิเบศ
คุณกิตติสิทธิ์ องอาจพสุ
คุณจรินทิพย์  ดิษยรักษ์

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีเข้าร่วมกิจกรรม “รางวัลคนขับรถเมล์ในดวงใจ”

รายชื่อผู้โชคดีรับรางวัลประจำเดือน มกราคม 2554

คุณรัชนี  สู่แสวงสุข
คุณชูเกียรติ  สัจจะเวทะ
คุณพนิตา  ยอดตา
คุณพรศักดิ์  พงพลไพวัลย์
คุณจิตติวรรณ  วัฒนะฐานะ
คุณวิไลพร  กิจศิริเจริญชัย
คุณมงคล  คำเพ็ง
คุณดนุพงษ์  กลิ่นษร
คุณอังสนา  แสงวิจิตร
คุณปิยดา จินตตานนท์
คุณมาลี   กิจเวคิน
คุณเนตรนภา  ขาวขับ
คุณศิริภพ  แสงเลิศล้ำ
คุณสมถวิล  สังข์ป่า
คุณกาญจนา  อัครมหาเอก
คุณวราภรณ์ หัสศักดิ์
คุณระพีพรรณ  พรมไชยวงศ์
คุณชัยพัฒน์  คงธรรม
คุณสถาพร  ดีหมั่น


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |