โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงคาน

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเชียงคาน นายหล่ง แก้วนิรันดร์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และผู้แทนจำหน่าย บริษัท โตโยต้าเมืองเลย จำกัด ให้เกียรติร่วมเปิดงาน โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงคาน พร้อมนำคณะผู้สื่อข่าว สมาชิกเครือข่าย Toyota CSR Facebook นักเรียน และคนในชุมชนเทศบาลเชียงคาน เข้าร่วมงานปั่นจักรยานรณรงค์การเดินทาง อย่างยั่งยืนเลียบริมแม่น้ำโขง เพื่อเดินทางไปร่วมปลูกป่านิเวศเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่โรงคัดแยกขยะเมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ลานวัฒนธรรม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

โครงการ โตโยต้าเมืองสีเขียว

จากการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าในประเทศไทยมากกว่า 50 ปี โตโยต้ามีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ภายใต้สโลแกน “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข” ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทย โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของโตโยต้า คือ ด้านการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้โครงการ โตโยต้าเมืองสีเขียว หรือ Toyota Green Town โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Low carbon society) ก่อให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครอบคลุม ทั่วประเทศ และครั้งนี้ได้จัดกิจกรรม “โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงคาน”

กิจกรรม “โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงคาน”

โดยกิจกรรม “โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงคาน” ถือเป็นแห่งแรกในภาคอีสาน ต่อจากภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย และภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่ ที่โตโยต้าได้นำองค์ความรู้ทั้ง 4 แนวทาง จากกิจกรรม  “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” มาประยุกต์ใช้ในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนภายในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มต้นจากการเดินทางอย่างยั่งยืนภายในเทศบาลเชียงคาน ผ่านการรณรงค์การปั่นจักรยานตามเส้นทางเลียบริมแม่น้ำโขง รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น 11 กิโลเมตร พร้อมกันนี้โตโยต้ายังสนับจุดจอดรถจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการออกแบบโดยนำเอาเอกลักษณ์ท้องถิ่นของเชียงคานมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจุดจอดรถจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้จะทำการติดตั้งบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน

ด้านการจัดการขยะ

สำหรับด้านการจัดการขยะ โตโยต้าได้สนับสนุนถังคัดแยกขยะในบริเวณถนนคนเดินเชียงคานเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และเป็นการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการเริ่มต้นคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ก่อนจะส่งต่อไปยังปลายทางที่โรงคัดแยกขยะของทางเทศบาลเชียงคาน อันจะก่อให้เกิดการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยการส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงาน ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นหันมาใช้พลังงานทดแทน โดยทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (solar cell) ไว้ที่จุดจอดรถจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อมและ ถังคัดแยกขยะ เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เป็นไฟส่องสว่างให้กับบริเวณรอบๆ ในช่วงเวลากลางคืน ถือเป็นการรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

และในด้านสุดท้ายโตโยต้าได้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกป่านิเวศ โดยรอบโรงคัดแยกขยะของเทศบาลเชียงคาน โดยใช้หลักการปลูกป่านิเวศอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของ ศ.ดร. อาคิระ มิยาวากิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า และผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยานานาชาติประจำประเทศญี่ปุ่น ที่ช่วยร่นระยะเวลาการเจริญเติบโตเป็นป่านิเวศได้เร็วขึ้นนับ 10 เท่า และต้นไม้มีอัตราการอยู่รอดสูงกว่า 90% ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. สิรินทร์ แก้วละเอียด ที่ปรึกษาของโครงการปลูกป่านิเวศของโตโยต้าเข้าร่วมให้ความรู้และสาธิตวิธีการปลูกป่าในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์หลักของการปลูกป่านิเวศที่เทศบาลเชียงคาน เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นและกลิ่นของขยะที่จะกระจายออกสู่ชมชน และยังถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนแก่นักเรียนและชุมชนในอนาคตข้างหน้าต่อไป

โดยหลังจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้แล้ว โตโยต้ามีแผนในการขยายกิจกรรม “โตโยต้าเมืองสีเขียว” ให้ครบทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิด “สังคมคาร์บอนต่ำ” อย่างเป็นรูปธรรม “ถือเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทย” ให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |