โตโยต้า ขยายเครือข่ายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

toyota-csr

เปิดตัว 40 โรงเรียนและเทศบาลแกนนำ ต่อยอดความสำเร็จ โครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา”

          นายเอกชัย รัตนชัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ รศ.ดร. ไชยยศ บุญญากิจ รองประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินงาน จากตัวแทนเทศบาลและโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการดำเนินงานด้านสิ่ง แวดล้อมของ บริษัท โตโยต้าฯ ภายใต้  โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 7 จำนวนทั้งสิ้น 40 แห่ง ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ณ โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

          โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการที่มุ่งให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเฟ้นหาโรงเรียนและ ชุมชน ในเทศบาลจากทั่วประเทศ ให้เข้ามาเป็นเครือข่ายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่การถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปต่อยอดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกภายในชุมชนและโรงเรียนของตน โดยโครงการในปี พ.ศ. 2554 – 2555 นี้ นับเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 มีการเปิดตัวเครือข่ายฯ แห่งใหม่ทั้งสิ้นจำนวน 40 แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียน 20 แห่ง และ เทศบาล 20 แห่ง ส่งผลให้ปัจจุบัน โครงการลดเมืองร้อนฯ มีเครือข่ายทั้งสิ้น 342 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาล 152 แห่ง และ โรงเรียน 190 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

          การดำเนินกิจกรรมในโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” จะแบ่งหัวข้อการดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็น 4 แนวทาง ได้แก่ ลดเมืองร้อนด้วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดเมืองร้อนด้วยการลดขยะในเมือง ลดเมืองร้อนด้วยการเดินทางอย่างยั่งยืน และ ลดเมืองร้อนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง  โดยจะมีการมอบเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ การจัดค่ายอบรมความรู้การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนแก่คณะครู อาจารย์ ตัวแทนเทศบาล และ การจัด ค่ายเยาวชนลดเมืองร้อน เพื่อให้คณะทำงานนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปพัฒนาแผนงานการดำเนินกิจกรรมลดเมืองร้อนในชุมชนของตน จากนั้นจะมีการเข้าตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดจากเจ้า หน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเทศบาลและเมืองที่มีผลการดำเนินกิจกรรมดีเด่น เพื่อไปทัศนศึกษาและอบรมด้านสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการเพิ่มประสบการณ์และเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ ณ สถาบันสิ่งแวดล้อม   โตโยต้า ชิราคาวา-โก ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นำความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานของตนต่อไป

          นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กล่าวเพิ่มเติมว่า “ด้วยความเชื่อมั่นในพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วน โครงการลดเมืองร้อนฯ จึงมุ่งมั่นในการให้การสนับสนุนและผลักดันให้เครือข่ายของเรากระจายไปทั่ว ประเทศ ทั้งในส่วนของความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจนการดำเนินงานของโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ที่เราได้พยายามบูรณาการกิจกรรมลดเมืองร้อนฯ เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการและการเรียนการสอนแก่โรงเรียนเครือข่าย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการปลูกจิตสำนึกจากรุ่นสู่รุ่น จากโรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้อง ซึ่งจากความตั้งใจเหล่านี้ เราจึงมิได้ตัดสินความสำเร็จของโครงการเพียงแค่จำนวนก๊าซเรือนกระจกที่เรามี ส่วนร่วมในการทำให้ลดลงไปได้กว่า 7,000 ตันตลอด 6 ปีที่ผ่านมา แต่ยังรวมไปถึงความภูมิใจที่เราได้เป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายการ ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้มแข็ง สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ตลอดจนนำไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศอย่างยั่งยืน”


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |