โตโยต้า ถนนสีขาว ด้วยน้ำใจและวินัย รับรางวัลดีเด่น

toyota-roadsefty

“Prime Minister’s Road Safety Award ครั้งที่ 2” ติดต่อกัน

          นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับรางวัล “Prime Minister’s Road Safety Award” ทางด้าน “องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน” จากโครงการโตโยต้า ถนนสีขาว ภายใต้แนวคิด “มีวินัย ปันน้ำใจ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน”  โดยมี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบรางวัล ในงานสัมมนาระดับชาติเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 10 “ทศวรรษแห่งการลงมือทำ : Time for Action” จัดโดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการและป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อ เนื่อง เน้นรูปแบบการลงมือปฏิบัติของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อนำไปสู่การบูรณาการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง จากชุมชนสู่ระดับประเทศ เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ศกนี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพฯ (ไบเทค) บางนา
          บริษัท  โตโยต้า  มอเตอร์  ประเทศไทย  จำกัด    ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนน       ภายใต้ โครงการ ถนนสีขาว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโตโยต้า ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เกี่ยวกับการสร้างความมีส่วนร่วมของกิจกรรมเพื่อสังคม ด้านการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นการขยายความร่วมมือของภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งเพื่อสอดรับนโยบายภาครัฐที่ได้กำหนดให้ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2563   เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยลงครึ่งหนึ่ง ในอัตราที่ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างถนนทุกสายในประเทศไทยเป็นถนนปลอดภัย และจัดงาน “การประกาศเจตนารมณ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติและประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนพร้อมกันทั่ว โลก และประเทศไทยได้ขับเคลื่อนด้วยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมหาแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่สอดรับกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืนร่วมกัน
          โตโยต้า ถนนสีขาว ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 23 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกความมีน้ำใจและวินัย เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย มุ่งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎและวินัยจราจร และสร้างความตระหนักความปลอดภัยบนท้องถนนให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักอย่างหนึ่งของบริษัทฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก และเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินโครงการเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้แนวคิด “น้ำใจและวินัย ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย…ถนนสีขาว”

และหนึ่งในโครงการโตโยต้า ถนนสีขาว ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่าย คือ กิจกรรมสัญจร  “เมืองจราจรปลอดภัย โตโยต้า ถนนสีขาว”    26 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลให้ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ตัวแทนจาก
• สำนักนายกรัฐมนตรี
• กระทรวงมหาดไทย
• กระทรวงสาธารณสุข
• กระทรวงศึกษาธิการ
• กระทรวงคมนาคม
• ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
• โครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด  
• สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
• สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
          รับรางวัล “Prime Minister’s Road Safety Award” ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 10 “ทศวรรษแห่งการลงมือทำ : Time for Action” เป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่นและขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโตโยต้าถือเป็นบริษัทรถยนต์รายเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และได้รับ 2 ปีติดต่อกัน
 สำหรับกิจกรรม “เมืองจราจรปลอดภัย โตโยต้า ถนนสีขาว” ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดแรก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา และขยายไปสู่ทุกภูมิภาค 25 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือในการลดเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มี ปัจจัยเกิดจาก คน รถ และสภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้างจิตสำนึก และการถ่ายทอดเนื้อหาสาระความรู้  เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนที่ครอบคลุมทุก ๆ กลุ่มของสังคม นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตามนโยบายการดำเนินงานที่ภาครัฐได้กำหนดไว้ ได้แก่ การสนับสนุนการสัญจรอย่างปลอดภัย  ยานพาหนะปลอดภัย และผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยส่งเสริมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทางถนนร่วม กัน  ซึ่งถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานด้านรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนในระดับจังหวัดของภาคีเครือ ข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง และขยายความร่วมมือดังกล่าวไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับ ประเทศต่อไป
นอกจากนี้ โตโยต้า ยังดำเนินโครงการส่งเสริมสังคมทางด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้โครงการ “ถนนสีขาว” อย่างต่อเนื่องอีกหลายโครงการ อาทิ
     ? “มิลค์กี้เวย์สัญจร” (Milky Way School Visit) –  รณรงค์ให้ความรู้ และปลูกฝังวินัยจราจรแก่เด็ก และเยาวชนในโรงเรียนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีผู้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 7 แสนคน ใน 870 โรงเรียน 69 จังหวัดทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนก.ค.2554)
     ? “เมืองจราจรจำลอง” – ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร สำหรับเด็ก และเยาวชน ปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 2 แห่ง ณ สวนวชิรเบญทัศน์ กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1 ล้านคน โดยมีแผนจะขยายในภาคใต้และภาคเหนือ ภายในปี พ.ศ. 2555
     ? “Toyota Safe Drive Education” – จัดการอบรมขับขี่ปลอดภัยโดยใช้หลักสูตรที่ได้รับการเรียนการสอนจาก “ศูนย์การศึกษาความปลอดภัยโตโยต้า” หรือ “Mobilitas” ของ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ให้กับพนักงานภายในบริษัท และขยายไปสู่บริษัทในเครือตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
     ? “ศูนย์สอนขับรถและพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถยนต์” กรมการขนส่งทางบก  เป็นศูนย์การสอนขับรถและฝึกอบรมหลักสูตรการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง และปลอดภัย รวมถึงเป็นศูนย์สอนขับรถต้นแบบให้แก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อขอรับรองจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถ โดยใช้หลักสูตร “Toyota Driver Communication”  ของ Mobilitas บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีของโตโยต้า เพิ่มทักษะการขับรถให้กับผู้ประกอบอาชีพขับรถตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งดำเนินการโดย ส่วนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการสอนขับรถ กรมการขนส่งทางบก
     ? โครงการถ่ายทอดความรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสู่ชุมชน หมู่บ้านโกทา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของชุมชนในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยสอดรับกับวิถี ชีวิตของชุมชน และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย และอาสาพัฒนาชุมชนด้วยการแจ้งข่าวสารการดูแลบำรุงรักษาเส้นทางในท้องถิ่น ให้เกิดความปลอดภัย ตลอดจน เสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยระหว่างชุมชน และกำลังมีการขยายโครงการไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรา
     ? โครงการขับเคลื่อนค่านิยม ถนนปลอดภัย ถนนแห่งน้ำใจ : จากห้องเรียนสู่ชุมชน ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อจัดการอบรมและสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย และความมีน้ำใจบนท้องถนนแก่ครู อาจารย์ และอาสาจราจร โดยสามารถผลิตสื่อการสอนด้านความปลอดภัย พร้อมนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสอนให้แก่นักเรียน เยาวชน และชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในชุมชน ถนนสีขาวอย่างยั่งยืน
     ? โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นรณรงค์ ภายใต้แนวคิด “ถนนแห่งน้ำใจ ถนนแห่งความปลอดภัย” ร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้แก่เยาวชนพร้อมเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้มีส่วนร่วมรณรงค์ความปลอดภัย แสดงแง่คิด และมุมมองด้านความปลอดภัยบนท้องถนน รวมถึงแสดงความ สามารถในทางที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยลดเกิดอุบัติเหตุในอนาคตอย่างยั่งยืน
     ? โครงการผลิตคู่มือขับขี่ปลอดภัย “ด้านวินัยจราจร” แก่ประชาชน ร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมการขนส่งทางบก  เพื่อช่วยรณรงค์ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจจราจรในการเผยแพร่ให้ความรู้ ด้านวินัยจราจร และสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง
     ? การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนผ่านสื่อโทรทัศน์ เช่น ภาพยนตร์โฆษณา ชุด “ปลายทาง” ซึ่งได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2553 สาขาภาพยนตร์โฆษณาดีเด่น ที่ส่งเสริมให้คนที่ใช้รถใช้ถนนมีน้ำใจ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ทุกคนสามารถที่จะเดินทางถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย

          นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เปิดเผยว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่ โตโยต้า ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนให้รับรางวัลใน ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองติดต่อกัน ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้เราดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยภายใต้ โครงการถนนสีขาว อย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยการเสริมสร้างบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งนี้โครงการถนนสีขาว ได้เริ่มดำเนินงานจวบจนกระทั่งปัจจุบันกว่า 23 ปี โดยมีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ทั้งในด้านวินัยจราจร และความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการใช้รถ ใช้ถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน  สมดังปณิธานในการดำเนินธุรกิจของเรา”
{phocagallery view=category|categoryid=277|limitstart=0|limitcount=0}


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |