โตโยต้า ร่วมพิธีกตเวทิตา

toyota

ผู้มีอุปการะคุณทุนการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ เป็นตัวแทน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมพิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการะคุณ ด้านทุนการศึกษาแก่นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโตโยต้า ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (Fully Integrated CSR across Value Chain) ซึ่งเป็นการบูรณาการความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าให้เจริญเติบโตร่วมกับสังคมไทย โดยหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้โอกาสทางการศึกษาแก่นิสิต และนักศึกษา  ผ่านบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
    
    ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง   นับจากปี พ.ศ.2516   ตลอดระยะเวลา 39 ปี มีนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจาก โตโยต้า แล้ว 1,474 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 9,772,000 บาท และนอกจากการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวยังได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาในโครงการอื่นๆ อย่างต่อเนื่องนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ
พ.ศ.2533 มอบเงินจำนวนทั้งสิ้น 50 ล้านบาท ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ พร้อมสร้างห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมยานยนต์ นอกจากนั้นได้มอบรถยนต์ โตโยต้า โซลูน่า เพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตร “การผลิตยานยนต์” และจัดหาผู้บริหารซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิตในชั้นเรียน
พ.ศ.2549 – 2558 (ระยะเวลา 10 ปี) สนับสนุนงบประมาณจำนวน 39.5 ล้านบาท ให้กับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ ในนาม “กองทุนโตโยต้า” โดยมอบให้ปีละ 3.95 ล้านบาท เพื่อยกระดับการเรียน การสอน และการวิจัยด้านภาษา และวรรณคดีญี่ปุ่น ให้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
พ.ศ. 2550   สนับสนุนทุนการศึกษา “จุฬาฯ ดุษฎีภิพรรธน์” มูลค่า 2 ล้านบาท   ส่งเสริมการศึกษาให้กับนิสิตในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีความหลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

“อนาคตสังคมไทย ความภูมิใจของเรา”


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |