โตโยต้า ส่งเสริมสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

toyota

มอบทุนการศึกษาประจำปี แก่นักศึกษาธรรมศาสตร์

          มร. เคียวอิจิ ทานาดะ  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์    ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2554   แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี อธิการบดี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑรูย์ พร้อมคณาจารย์ และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ศกนี้ ที่ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ท่าพระจันทร์
          บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  มอบทุนการศึกษาประจำปีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมในการนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ไปพัฒนาสังคมให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  การมอบทุนการศึกษาครั้งนี้มีนักศึกษาเข้ารับทุนจำนวน 10 คน  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 756,000 บาท โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 10 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 756,000 บาท  
– ทุนการศึกษามูลค่าทุนละ 80,000 บาท จำนวน 2 ทุน                                                                                                                มอบให้กับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล และคอมพิวเตอร์
– ทุนการศึกษามูลค่าทุนละ 80,000 บาท จำนวน 2 ทุน มอบให้กับนักศึกษา คณะศิลปศาตร์ (ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น)
– ทุนการศึกษามูลค่าทุนละ 80,000 บาท จำนวน 5 ทุน มอบให้กับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์  รัฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  และศิลปศาสตร์
– ทุนการศึกษามูลค่าทุนละ 36,000 บาท จำนวน 1 ทุน มอบให้กับนักศึกษา โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

         โตโยต้า ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนไทย ด้วยการมอบทุนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ต่อเนื่องนับจากปี พ.ศ.2516 ซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 39 โดยมีนักศึกษาได้รับทุนแล้วจำนวน 879 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 9,855,000 บาท และยังดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสังคมอื่นๆอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งนอกจากให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแล้ว ยังส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึก และความมีน้ำใจในการใช้รถ ใช้ถนน  รวมทั้งดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตภายใต้การดำเนินการของ มูลนิธิ      โตโยต้าประเทศไทย ตลอดจนกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ  อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมไทยโดยรวม

           มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “โตโยต้า ให้ความสำคัญกับการให้ โอกาสคน เพราะเราเชื่อว่าโอกาสเป็นสิ่งมีค่า หากนักศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาย่อมสามารถที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในอนาคตเพื่อช่วยเหลือตนเองได้ คุณค่าของทุนที่ได้รับในวันนี้จึงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินว่ามากน้อยเพียง ไหน  หากแต่อยู่ที่โอกาสที่นักศึกษาได้รับว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ได้ มากน้อยเพียงใด ซึ่งโตโยต้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะใช้ทุนหรือโอกาสที่ได้รับในวันนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสังคมนั้นเราอยากเห็น “ผู้รับ”ในวันนี้ ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้เป็น “ผู้ให้”แก่สังคมด้วย  ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติตนเป็นคนดี ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม หรือการอุทิศตนร่วมมือทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสำนึกดีที่เราอยากให้เกิดมากที่สุดในสังคมของเรา”
{phocagallery view=category|categoryid=265|limitstart=0|limitcount=0}

“อนาคตสังคมไทย ความภูมิใจของเรา”


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |