โตโยต้า ต้อนรับเยาวชนอาเซียน 12 ประเทศ เยี่ยมชมศูนย์นาสาธิตรัชมงคล จ.สระบุรี

เยาวชนอาเซียน 12 ประเทศ เยี่ยมชมศูนย์นาสาธิตรัชมงคล

เยาวชนอาเซียน 12 ประเทศ เยี่ยมชมศูนย์นาสาธิตรัชมงคล

นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะเยาวชนในโครงการ เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ 2  เข้าเยี่ยมชมศูนย์นาสาธิตรัชมงคล โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นาสาธิตรัชมงคล ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี

โครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท” รุ่นที่ 2 เป็นโครงการที่สำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่สืบสานพระราชปณิธานและพระราชดำริ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นองค์ความรู้อันทรงคุณค่าแก่ตัวแทนเยาวชนจากสมาชิกอาเซียน จำนวนทั้งสิ้นกว่า 70 คน จาก 12 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และราชอาณาจักรไทย ที่สนใจน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

นายวุฒิกร กล่าวว่า “ศูนย์นาสาธิตรัชมงคล ได้รับคัดเลือกจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นหนึ่งในสถานที่ศึกษาดูงานและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แก่เยาวชนทั้ง 12 ประเทศ ซึ่งศูนย์นาสาธิตรัชมงคลก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานในการช่วยเหลือชาวนาอย่างยั่งยืน โดยนำองค์ความรู้ของโตโยต้ามาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) วิถีโตโยต้า (Toyota Way) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) มาปรับปรุงการทำนาเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มกำไร ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ประชาชนและชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้ อันเป็นแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง”

เยาวชนอาเซียน 12 ประเทศ เยี่ยมชมศูนย์นาสาธิตรัชมงคล

กิจกรรมที่ศูนย์นาสาธิตรัชมงคลแบ่งออกเป็น 3 ฐาน ดังนี้

  • ฐานที่ 1 : ข้าว  
    • เรียนรู้วิธีการปลูกข้าว อาทิ การอธิบายเกี่ยวกับต้นข้าว สาธิตวิธีการเกี่ยวข้าว ฝัดข้าว ตำข้าว
  • ฐานที่ 2 : ดินและปุ๋ยสั่งตัด 
    • เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของดิน วิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนและได้ผลผลิตที่ดีที่สุด
  • ฐานที่ 3 : วิถีชีวิตไทย 
    • เรียนรู้และปฏิบัติการนำผลิตภัณฑ์จากข้าวมาทำขนมไทย สาธิตงานใบตอง ดอกไม้ จักสาน การปั้นดิน และการละเล่นแบบไทย

เยาวชนอาเซียน 12 ประเทศ เยี่ยมชมศูนย์นาสาธิตรัชมงคล

 

เรามีความมุ่งหวังว่าเยาวชนในโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท” รุ่นที่ 2 จะได้ใช้เวลาศึกษาเรียนรู้กับนักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชนอย่างเต็มที่ และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตน เพื่อส่งเสริมภูมิภาคอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต” นายวุฒิกรกล่าวในที่สุด


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |Warning: First parameter must either be an object or the name of an existing class in /home/iamadmin/domains/iamcar.net/public_html/wp-content/themes/iamcar/template-parts/content-single.php on line 79