“ลืม” ใบขับขี่ ไม่ต้องตกใจ มี “สำเนา” เก็บไว้ … ใช้ได้เหมือนกัน

ใบขับขี่

เชื่อว่าหลายคนไม่น้อย คงเคยประสบปัญหา เจ้าพนักงานเรียกตรวจสอบใบขับขี่ ในขณะที่เราเองก็มั่นใจเหลือเกินว่ามีพร้อม แต่พอค้นไป ค้นมาสรุปว่าดัน “ลืม” ไว้ที่บ้าน เพราะงั้นก็เรียบร้อยสิครับ รับข้อหา “ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่” กันไป

แต่เมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไป พร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิดข่าวดีสำหรับ “คนขี้ลืม” บ่อยๆ โดยเฉพาะ “ใบขับขี่” ที่คราวนี้ยืดอกเวลาโดนเจ้าพนักงานเรียกตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ได้ เพราะนอกเหนือจากของเล่นใหม่อย่าง Electronic Driving Licence หรือ “ใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์” โดย “กรมการขนส่งทางบก” แล้ว

ใบขับขี่

 

ล่าสุดได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

ใบขับขี่

 

ซึ่งมีใจความในมาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  และใจความนั้น คือ “มาตรา ๓๑/๑ ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัว และต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาภาพถ่าย ใบอนุญาตขับขี่ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”

ใบขับขี่

 

เพราะฉะนั้นโดยสรุปง่ายๆ ก็คือ เพียงคุณมี “รูปถ่าย” ใบอนุญาตขับขี่ติดไว้ในโทรศัพท์ … รูปนั้นจะมีคุณสมบัติไม่ต่างกับใบอนุญาตขับขี่ฉบับจริงนั่นเอง … เพียงแต่อดใจรออีกนิด โดยใน “มาตรา ๒” ได้มีการระบุไว้ว่า “พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ” เพราะงั้นต้องให้เวลาซักระยะ โดยรอให้ “กรมการขนส่งทางบก” ออกมารับรองก่อนเท่านั้น


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROENDFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |


คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ (เขียนบอกเราหน่อยนะ)