ฟอร์ดเสริมแกร่งนวัตกรรุ่นใหม่ ในโครงการ Ford+ Innovator Scholarship 2021 เปิดเวทีชวนเยาวชนส่งผลงานชิงทุนการศึกษารวม 840,000 บาท

ฟอร์ดเสริมแกร่งนวัตกรรุ่นใหม่ ในโครงการ Ford+ Innovator Scholarship 2021

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association – PDA) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (Institute of Field Robotics – FIBO) และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เดินหน้าเสริมแกร่งเยาวชนไทยพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมพลังบวก จัดโครงการ Ford+ Innovator Scholarship 2021 เวทีประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ในหัวข้อ นวัตกรรมพลังบวกเพื่อโลกที่น่าอยู่ (Plus For A Better World Challenge) ชิงทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน มูลค่ารวม 840,000 บาท ซึ่งในปีนี้ได้ขยายขอบเขตของการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุม 3 มิติ คือ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยและภัยพิบัติ นวัตกรรมเพื่ออาชีพและธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยนักศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564

“ฟอร์ดให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้า รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะเยาวชนนักคิดซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม โครงการที่เราจัดขึ้นในปีนี้มุ่งเน้นต่อยอดมอบโอกาสในนำความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไปพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริง สะท้อนความมุ่งมั่นของฟอร์ด ประเทศไทย ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นนวัตกรรุ่นใหม่” นางสาวกมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ฟอร์ดประเทศไทยและตลาดอาเซียน กล่าว

ฟอร์ด ประเทศไทยได้สานต่อโครงการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยโครงการ Ford+ Innovator Scholarship 2021 ในปีนี้จะมุ่งเน้นที่การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ที่มีโอกาสต่อยอดให้เกิดขึ้นได้จริง โดยเน้นการพัฒนาทักษะทางความคิดพร้อมทั้งเสริมประสบการณ์ให้แก่เยาวชนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับความร่วมมือทั้งจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจากสถาบัน FIBO ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากฟอร์ด และผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดบนโลกออนไลน์จากทีวีบูรพา เพื่อเสริมแกร่งเยาวชนไทยให้เป็นนวัตกรพลังบวก โดยนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันภายใต้หัวข้อ ‘นวัตกรรมพลังบวกเพื่อโลกที่น่าอยู่ (Plus For A Better World Challenge)’ ครอบคลุมถึง 3 มิติที่สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยและภัยพิบัติ และนวัตกรรมเพื่ออาชีพและธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยทีมนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 10 โครงงาน จะได้รับการเสริมพลังความรู้ด้านการออกแบบนวัตกรรม การทำการตลาดออนไลน์ และการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผ่านคลาสฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในการปรับปรุงโครงงานที่จะนำเสนอในรอบตัดสิน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนโครงงานต่างๆ จากความคิดสร้างสรรค์ แนวโน้มในการนำโครงการไปพัฒนาต่อเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมได้จริง และไม่ซ้ำกับผลงานที่ได้รางวัลในปีที่ผ่านมา

โครงการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เสริมแกร่งนวัตกรพลังบวก Ford+ Innovator Scholarship 2021 จะมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะในรอบสุดท้าย พร้อมทุนพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น 840,000 บาท จำนวน 20 ทุน รางวัลประกอบด้วย ทุนการศึกษาสำหรับทีมระดับอาชีวศึกษาและสถาบันฯ รวม 10 ทุน (5 ทีม) และทุนการศึกษาสำหรับทีมระดับอุดมศึกษาและสถาบันฯ รวม 10 ทุน (5 ทีม) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา อย่างละ 2 ทุน รวมเป็นเงิน 300,000 บาท

 • ทีมนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา: 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • ทุนพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสำหรับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล: 1 ทุน มูลค่า 50,000 บาท
 • ทีมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา: 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • ทุนพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล: 1 ทุน มูลค่า 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา อย่างละ 2 ทุน รวมเป็นเงิน 240,000 บาท

 • ทีมนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา : 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ทุนพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสำหรับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล: 1 ทุน มูลค่า 40,000 บาท
 • ทีมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา : 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ทุนพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล: 1 ทุน มูลค่า 40,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา อย่างละ 2 ทุน รวมเป็นเงิน 150,000 บาท

 • ทีมนักศึกษาอาชีวศึกษา: 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ทุนพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล: 1 ทุน มูลค่า 25,000 บาท
 • ทีมนักศึกษาอุดมศึกษา: 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ทุนพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาสำหรับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล: 1 ทุน มูลค่า 25,000 บาท

รางวัลชมเชย ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา อย่างละ 4 ทุน รวมเป็นเงิน 150,000 บาท

 • ทีมนักศึกษาอาชีวศึกษา: 2 ทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ทุนพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล: 2 ทุน ทุนละ 12,500 บาท
 • ทีมนักศึกษาอุดมศึกษา: 2 ทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ทุนพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษาอุดมสำหรับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล: 2 ทุน ทุนละ 12,500 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทางเฟซบุ๊ก ฟอร์ด TVBurabha ทีวีบูรพา และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน – PDA ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารโครงงานสิ่งประดิษฐ์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564 ทางไปรษณีย์ที่ บริษัททีวีบูรพาจำกัดเลขที่ 246/8 ซอยโยธินพัฒนาแขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วงเล็บมุมซอง (Ford+ Innovator Scholarship 2021) พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลสำรองมาที่ Email: [email protected] การประกาศผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย 10 ทีม (ระดับอาชีวศึกษา 5 ทีม และระดับอุดมศึกษา 5 ทีม) จะมีขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ คุณพิชญา จงวัฒนาพรชัย (จอย) ที่โทร. 0-2158-6122 ต่อ 624 หรือ 089-479-6214 โทรสาร 0-2158-6141 Email: [email protected]


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |