กระทรวงพาณิชย์ PTTOR และธนาคาร SMEs ขานรับนโยบายรัฐบาล ผนึกกำลังร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ริเริ่มโครงการ “ไทยเด็ด” มุ่งส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station

ผนึกกำลังร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ริเริ่มโครงการ “ไทยเด็ด”

PTTOR ผนึกกำลังร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ริเริ่มโครงการ “ไทยเด็ด”

คุณวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR และคุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank ร่วมพิธีเปิด “โครงการการปรับเปลี่ยนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการ PTT Station” หรือ โครงการ “ไทยเด็ด” ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาสยามด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมี คุณปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา และ คุณธารินี สุทธิปริญญานนท์ อุปนายกสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย ให้การต้อนรับ

ผนึกกำลังร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ริเริ่มโครงการ “ไทยเด็ด”

โครงการ “ไทยเด็ด” เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ PTTOR ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่ร่วมกันคัดสรรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อม เพื่อนำมาจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนได้พัฒนาระบบการผลิตให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในช่วงแรกของการทดลองโครงการฯ ที่จะเริ่มเปิดจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ จะมีผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT station เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 แห่ง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจนเป็น 100 แห่ง ในปี 2562

คุณวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ได้เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจ โดยยกระดับให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสทางการตลาด และเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงความท้าทายในมิติต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทย โดยคำนึงถึงความหลากหลายของแหล่งกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม รวมถึง เป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก สินค้าอยู่ในลักษณะที่พร้อมสำหรับการนำไปอุปโภคบริโภคหรือนำไปเป็นของฝากของกำนัล โดยเน้นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ PTTOR ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) และสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย ในการสร้างและพัฒนาจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ จุดจำหน่ายสินค้าภายในร้านขายของฝาก สถานีบริการน้ำมัน PTT Station  ภายใต้แคมเปญ “ไทยเด็ด” และใช้แคมเปญนี้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนดังกล่าว ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านการตลาด เพื่อเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station  และขยายความร่วมมือในการดำเนินการให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคต่อไป

ผนึกกำลังร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ริเริ่มโครงการ “ไทยเด็ด”

คุณมงคล  ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank  กล่าวว่า  ธพว. มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยเฉพาะรายเล็กในชุมชนต่างๆ ให้เข้าถึงความรู้คู่เงินทุน  ความร่วมมือของ 3 หน่วยงานครั้งนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสถานีบริการน้ำมัน PTT Station มีมากถึง กว่า 1,700  แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ การเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าขายผ่านมุม “ไทยเด็ด” ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station จะช่วยเพิ่มช่องทางตลาดแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี   โดยธนาคารพร้อมสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยถูกพิเศษ    สามารถยื่นกู้ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชัน SME D Bank ช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีเงินทุนใช้พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และเหมาะที่จะวางขายในมุม “ไทยเด็ด” รวมถึง สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station นำไปใช้ปรับปรุงสถานที่ รองรับการเป็นศูนย์กลางบริการครบวงจรเพื่อชุมชน      

ผนึกกำลังร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ริเริ่มโครงการ “ไทยเด็ด”

ในตอนท้าย คุณจิราพร กล่าวว่า PTTOR ในฐานะบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท. ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีก ที่มีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เป็น Touch Point หลักในการสัมผัสกับผู้บริโภคโดยตรงนั้น ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Living Community หรือ การเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชุมชน มุ่งสร้างความผูกพันด้วยการตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของทั้งผู้บริโภคและสังคมชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม PTTOR จึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสินค้าการเกษตรจากชุมชนมาโดยตลอด ดังนั้น “โครงการการปรับเปลี่ยนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการ PTT Station” หรือโครงการ “ไทยเด็ด” จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการสนับสนุนการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่ PTTOR เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเกษตรกรสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภคในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ซึ่ง PTTOR ได้สนับสนุนช่องทางการจำหน่ายในลักษณะดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และโครงการ “ไทยเด็ด” นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ PTTOR มีความภาคภูมิใจ PTTOR ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุน ผลักดัน และต่อยอด โครงการที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในลักษณะดังกล่าวนี้ด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “โครงการการปรับเปลี่ยนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station” ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับภาคส่วนต่างๆ ในการริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชน อันจะนำมาซึ่งการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของสังคมชุมชน และประเทศชาติต่อไป


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |