โตโยต้า เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนไทยสู่ความยั่งยืน ขยายผลการดำเนินงานโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์”

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ภายใต้โครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ประจำปี 2563 จำนวน 6 ราย โดยได้นำองค์ความรู้ที่เกิดจากการทำธุรกิจของโตโยต้าทั่วโลกกว่า 75 ปี อาทิ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า และหลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) มาถ่ายทอดและร่วมปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามผลการไคเซ็นด้วยตนเอง เพื่อยกระดับธุรกิจที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ก้าวสู่การเป็น “ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ประจำภูมิภาค พร้อมเดินหน้าขยายผลโครงการสู่อีก 10 ธุรกิจ เพื่อเป็นรากฐานในการส่งมอบความรู้สู่ผู้ประกอบการทั่วประเทศต่อไป

“โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” คือ โครงการนวัตกรรมสังคมของโตโยต้า ที่มุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจผ่านการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลากว่า 8 ปีที่ผ่านมา โตโยต้าได้ร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายฯ ในการเฟ้นหาธุรกิจที่มีความต้องการปรับปรุงธุรกิจ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานเกษียณอายุของโตโยต้าที่มีประสบการณ์ด้านระบบการผลิตแบบโตโยต้าและหลักการไคเซ็น เข้าไปช่วยเหลือธุรกิจชุมชนในลักษณะของการเป็น “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” โดยให้เจ้าหน้าที่ร่วมศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา พร้อมนำองค์ความรู้ของโตโยต้า เข้าไปถ่ายทอดและปรับปรุงระบบการจัดการปัญหาของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงหลักการแก้ปัญหาตามแนวปฏิบัติของโตโยต้าในทุกขั้นตอน และนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ โครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์มีการกำหนดผลสำเร็จในการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยวัดผลผ่าน 5 ดัชนี  ชี้วัดทางธุรกิจอันได้แก่ ประสิทธิผลการผลิต คุณภาพ (ลดของเสียที่เกิดจากการผลิต) การส่งมอบ การจัดการสินค้าคงคลัง และ การบริหารต้นทุนในกระบวนการ โดยใช้การประยุกต์แนวทางการนำองค์ความรู้มาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของธุรกิจชุมชนนั้นๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินงานปรับปรุงต่อได้ด้วยตนเองอย่างมืออาชีพ สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ธุรกิจสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสร้างการจ้างงานในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยต่อไป

โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบโครงการฯ ที่ผ่านกิจกรรมการปรับปรุงธุรกิจ ระหว่างปี 2562-2563 แก่ผู้ประกอบการ 6 ราย โดยมีรายละเอียดธุรกิจ และ ผลสำเร็จในการปรับปรุงดังนี้

ลำดับธุรกิจผลิตภัณฑ์การปรับปรุงธุรกิจ
1บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด จ.สระบุรีผลิตและจำหน่าย เชื้อเห็ดผลิตภาพ
> ปรับสายการผลิตในกระบวนการการกรอกข้าวฟ่างใหม่ ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2,000 ขวด/วัน รายได้เพิ่มขึ้น 364,000 บาท / เดือน

การจัดการสินค้าคงคลัง
> สร้างมาตรฐานการจัดการวัตถุดิบข้าวฟ่าง ลดต้นทุนจมได้กว่า 140,000 บาท
2
บริษัท ดีไลท์ 88 จํากัด จ.อุบลราชธานี
ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป
จั๊บจั๊บ
ผลิตภาพ
     > ปรับปรุงกระบวนการอบเส้น เพื่อลดเวลาการอบ
     > ปรับสายการผลิตในกระบวนการบรรจุเส้นใส่ซอง โดยลดงานไม่จำเป็น
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 5,824 ซอง / เดือน
คุณภาพ
     > สร้างมาตรฐานในกระบวนการการปั้นเส้นให้มีความสม่ำเสมอ
     > ปรับปรุงขั้นตอนการบรรจุซอง ลดความสูญเสียในกระบวนการ
ลดของเสียในกระบวนการผลิตได้ 65,442 บาท / เดือน
3บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด จ.ตรังของเล่นไม้
Plantoy
การจัดการสินค้าคงคลัง
     > สร้างมาตรฐานการจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้ระบบ Just in time ทั้งส่วนของการวางแผนการขาย-ผลิต และ การจัดเตรียมวัตถุดิบ
ลดจำนวนสินค้าคงคลังและต้นทุนในกระบวนการ ลงได้ 18.81 ล้านบาท
4กลุ่มหมอนฟักทอง อสม. จ.มหาสารคามหมอนสุขภาพผลิตภาพ
     > ปรับเรียบกระบวนการ ช่วยลดการรองาน
ผลิตสินค้าหมอนรองคอได้เพิ่ม จาก 128 ชิ้น/วัน เป็น 160 ชิ้น/วัน (25%)

การส่งมอบ
     > ปรับปรุงกระบวนการขนส่งสินค้า โดยกำหนดงานมาตรฐานที่ออกแบบให้สามารถใช้ทรัพยากรในการขนส่งต่อรอบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการขนส่งลง 34%
ลดต้นทุน 2.44 บาท / ชิ้น เพิ่มกำไร 60,725 บาท / เดือน
5บริษัท สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด จ.ชุมพรปลากระป๋อง ตรานกพิราบผลิตภาพ
     > ลดความสูญเสียในสายการผลิต และกระบวนการทำงานที่ไม่จำเป็น
ลดความสูญเสียในสายการผลิตได้ 20%
6หจก.สักสยามอุตสาหกรรม
จ.สุพรรณบุรี
กรอบรูปไม้การจัดการสินค้าคงคลัง
     > ถ่ายทอดหลักการบริหารสินค้าคงคลังแบบ Just In Time แยกประเภทสินค้าเคลื่อนไหวเร็ว-ช้า-ไม่เคลื่อนไหว
     > แนะแนวทางการจัดการสินค้าเกินจำเป็นเพื่อลดต้นทุนจม
ลดจำนวนสินค้าคงคลังและต้นทุนในกระบวนการ ลงได้กว่า 2 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ไทย ให้สามารถพึ่งพาตนเอง ตลอดจนสามารถแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างเสถียรภาพแก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทยต่อไป


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |