ฮอนด้าสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาขาเทคนิคยานยนต์

honda

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาขาเทคนิคยานยนต์

โดยมีระยะเวลาความร่วมมือเป็นเวลา 3 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนงานของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาค 

honda

ฮอนด้าและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาบุคคลากรสาขาเทคนิคยานยนต์ในสถาบันการศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเมื่อปี 2549 และในปี 2550 ได้มีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเทคนิคยานยนต์ขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์แก่นักศึกษาสาขาช่างยนต์ทั่วประเทศ ให้มีความรู้และสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ฮอนด้าได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร จัดหาครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึงจัดบุคลากรเพื่อฝึกอบรมแก่นักศึกษา 

honda

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกทักษะวิชาชีพในหลักสูตร “พื้นฐานช่างบริการรถยนต์” จนถึงปัจจุบันได้มีนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพช่างบริการรถยนต์แล้ว จำนวน 247 คน และมีนักศึกษา 71 คนเข้าทำงาน ณ สถานประกอบการภายหลังจากสำเร็จการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบการมีความพึงพอใจและประสงค์ที่จะรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเข้าทำงานอย่างต่อเนื่อง การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการขยายเวลาการสนับสนุนออกไปอีก 3 ปี เพื่อผลิตและพัฒนาบุคคลากรสาขาเทคนิคยานยนต์ ที่มีทักษะความรู้ให้เหมาะสมกับตลาดแรงงานและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปทำงานด้านการบริการรถยนต์ในสถานประกอบการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |