ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฮบริดและยานยนต์ไฟฟ้า แก่ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภายใต้โครงการ T-TEP

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฮบริดและยานยนต์ไฟฟ้า

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยศูนย์การศึกษา และฝึกอบรมโตโยต้า จัดการอบรมหลักสูตร : เทคโนโลยียานยนต์ไฮบริด และยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 27-30 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การศึกษา และฝึกอบรมโตโยต้า จ.ฉะเชิงเทรา แก่ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภายใต้โครงการ T-TEP ทั้ง 19 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ วิทยาลัยประเภทช่างเทคนิคยานยนต์ทั่วไป 9 แห่ง วิทยาลัยประเภทช่างซ่อมตัวถัง และสีรถยนต์ 10 แห่ง รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 37 คน

โครงการ TOYOTA TECHNICAL EDUCATION PROGRAM หรือ T-TEP เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อยกระดับการเรียน การสอน ให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน

โตโยต้า มีความแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่

“เป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม”


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |